Kundpolicy

Inkassogram har skapat en tjänst för enkel, pålitlig och trygg inkassohandläggning. För att tjänsten skall fungera som avsett har vi en policy där vi gör en bedömning av våra kunder, innan de får tillgång till våra tjänster.

Här kan du ta del av vår kundpolicy.

Inkassogram värdesätter ett sunt och välfungerande företags- och entreprenörsklimat. Vi har därför valt att skapa en tjänst som ska vara så enkel som möjligt för våra användare, samtidigt som systemet skall utgöra en pålitlig och trygg inkassohandläggning.

För att våra tjänster ska fungera som avsett är det viktigt att Inkassograms kunder använder dem i enlighet med våra Allmänna villkor och Etiska regler.

Det innebär bl.a. att våra tjänster inte är tillgängliga för kunder som av olika skäl inte uppfyller de krav dessa medför. Med anledning därav har vi på Inkassogram tagit fram en kundbedömningsrutin som fastlägger de kriterier som varje kund skall uppfylla för att få tillgång till Inkassograms tjänster.

I enlighet med vår policy och Etiska regler har Inkassogram en skyldighet att i sin verksamhet aktivt förhindra otillbörligt utnyttjande av tjänsten, t.ex. i bedrägligt syfte, för penningtvätt, för finansiering av terrorism eller på annat sätt som står i strid med gällande lagstiftning eller som kan uppfattas som oetiskt.

Inkassogram har enligt lag skyldighet och ansvar att skyndsamt utreda och att anmäla varje misstänkt fall av ekonomisk brottslighet eller annan brottslighet relaterad till användandet Inkassograms tjänster, eller som Inkassogram genom sin verksamhet får kännedom, om till polisen.

Vi är också förhindrade enligt lag att underrätta er om att misstankar föreligger och om att en anmälan gjorts eller kan komma att göras till polisen. I de fall misstankar om penningtvätt eller terrorfinansiering föreligger, är vi skyldiga att avböja inkassouppdraget samt frånträda mottagna eller påbörjade uppdrag.

Kundbedömningsrutinen innefattar bland annat inhämtning av och kontroll mot följande uppgifter och omständigheter: (i) Uppgifter som relaterar till kunder inhämtade från tredje part, såsom uppgifter från banker och kreditinstitut, Konsumentverket, Kronofogdemyndigheten, Förenade Bolag, Konsumentombudsmannen, Svensk Handel, branschorganisationer samt olika konsument- och kundforum m.fl. (ii) Kundspecifika fakturarutiner och fakturahändelser, såsom extraordinära eller avvikande fakturabelopp, krediteringar av utställda fakturor m.m.(iii) Av Inkassogram mottagna reklamationer från kunds fakturamottagare (iiii) betalningar från gäldenärer inkomna från växlingskontor och likartade verksamheter och som bedöms härhöra från kontanta medel.

Inkassogram genomför kontinuerligt förnyade kontroller av samtliga kunder, nya såväl som befintliga. Det är en förutsättning för nyttjandet av våra tjänster att vid var tid uppfylla kriterierna enligt kundbedömningsrutinen. Efter att ha inhämtat och granskat bland annat ovanstående uppgifter gör Inkassogram en samlad bedömning om tjänsten ska få användas av kunden. Vänligen notera att dessa uppgifter och omständigheter endast utgör exempel på vilka kriterier som ligger till grund för Inkassograms beslut. Urvalet av kriterier, omständigheter och källor uppdateras regelbundet för att åstadkomma en så effektiv och träffsäker bedömning som möjligt.

Vår kundbedömningspolicy gäller alla användare av våra tjänster oaktat om tjänsten som används tillhandahålls av Inkassogram eller någon av Inkassograms samarbetspartners, under samlingsbegreppet Inkassogram (vilket tillhandahålls av Inkassogram), eller om tjänsten tillhandahålls genom vår webb eller på annat sätt. Sekretesspolicyn innefattar även våra närstående bolag.

Enligt lag måste vi, i vissa typer av uppdrag, kontrollera våra borgenärers identitet och eventuella ägarförhållanden samt informera oss om uppdragets bakgrund och historik. Vi kan därför komma att be er om bland annat identitetshandlingar avseende er eller annan person som för er räkning är engagerad i uppdraget.

Vi kan komma att inhämta information från externa källor för att verifiera den av er tillhandahållna informationen.

När vi tillhandahåller tjänster momsfritt till klient i annat land inom EU:s momsområde, dvs. när vi inte är skyldiga att debitera svensk mervärdesskatt, är vi enligt lag skyldiga att till Skatteverket ange borgenärens VAT-nummer och värdet på de tillhandahållna tjänsterna i en periodisk sammanställning.

Inkassogram förbehåller sig rätten att utan motivering avstå från att åta sig inkassoärenden från kund och presumtiv användare av Inkassograms tjänster samt att stänga av användare från tjänsten.