Etiska regler

Inkassogram, som inkassoföretag och tillhandahållare av inkassotjänster, har ett
ansvar mot såväl borgenären/uppdragsgivaren som mot gäldenären, det vill säga
den som skall betala en skuld. Inkassogram ställer därför som ovillkorligt krav att den
eller de användare som är anslutna till tjänsterna delar Inkassograms syn på etiska
och moraliska frågor. Vad som anses vara oetiskt eller omoraliskt är delvis subjektivt
och beror på vem som tillfrågas och hur frågan ställs.
 

Inledning

En förutsättning för att bedriva inkassoverksamhet är en väl utvecklad
kontrollfunktion som säkerställer att de ärenden som handläggs är korrekta – det vill
säga att de utgörs av korrekta krav som är obetalda och förfallna till betalning och att
de inte är bestridna eller föremål för tvist.

Inkassograms målsättning är att aktivt bidra till en snabbare och säkrare
inkassoverksamhet med bibehållna goda relationer mellan borgenär och gäldenär.
Genom att Inkassogram som en stor aktör har detta som ambition och målsättning,
vill företaget utveckla marknaden på ett positivt sätt.

I den händelse att användare som är ansluten till Inkassograms tjänster agerar
oetiskt eller utnyttjar tjänsten för varor eller tjänster som på annat sätt är oetiska eller
omoraliska, kommer allmänhetens förtroende för både användaren av tjänsten och
Inkassogram skadas.

För att minimera denna risk har Inkassogram fastställt följande riktlinjer som gäller för
alla anslutna användare av Inkassograms tjänster och Inkassograms partners och
återförsäljare.

 

Bakgrund och syfte

I syfte att aktivt motverka badwill och samtidigt möta skilda krav och förväntningar
från marknaden relaterade till Inkassograms tjänster skall Inkassogram genom
kontrollfunktioner omedelbart kunna särskilja på vad som är ”rätt och fel” och klargöra
detta för de anslutna kunder och användare av inkassograms tjänster.

Även om den vara eller tjänst som kravet avser är laglig, kan den uppfattas som
oetisk eller omoralisk. Genom dessa riktlinjer, tillsammans med
Inkassograms allmänna villkor, har företaget möjligheten att neka samarbete och
därigenom förhindra att tjänsterna används på ett sätt som står i strid med
Inkassograms värderingar, allmänna villkor och etiska regler. Inkassograms
målsättning är att de etiska reglerna skall bidra till att begränsa oseriösa
verksamheters möjlighet att driva inkorrekta inkassoärenden och, i förlängningen,
avsevärt försvåra deras verksamhet.

 

Exempel

Nedan ges exempel på företag som Inkassogram valt att inte samarbeta med då
Inkassogram anser att deras verksamhet är av oetisk karaktär.

Oetiska varor

Företaget X säljer pipor och andra varor som förknippas med användning av
narkotika. Även namnen på produkterna antyder att produkterna bäst lämpar sig för
användning av olagliga substanser. Trots att varorna inte är olagliga att sälja anser
Inkassogram att det är omoraliskt att samarbeta med företaget X.

Oetiska tjänster

Företaget Y erbjuder snabba finansiella tjänster, så kallade “sms-lån”. Marknaden för
denna typ av ”sms-lån” har på kort tid fått fäste i Sverige och allt fler unga sätter sig i
svåra skuldfällor mot höga räntor. Inkassogram anser att denna typ av lån, utan
kreditprövning riktad mot en ung, svag målgrupp, är direkt oetisk. Därmed avstår
Inkassogram från samarbete med företaget Y.

Inkassogram anser dock det finns en distinkt skillnad och godkänner företag:

 1. Som erbjuder finansiering till kreditvärdiga kunder, utan betalningsanmärkningar och skulder hos KFM
 2. Där bolaget har absoluta har råd att återbetala lånet inom angiven kredittid
 3. Där bolaget har erforderliga tillstånd från Finansinspektionen att bedriva sin kreditgivningsverksamhet
 4. Där bolaget delar Inkassograms uppfattning kring schysst kravhantering.

Oetisk hemsida

Företaget Z påstår sig sälja historiska föremål. Bland deras produkter kan man finna
kommunistiska flaggor från forna Sovjet, utgåvor av Mein Kampf, Uniformer och
knivar med hakkors-symboler, ”vitmaktmusik” mm. På företagets hemsida finns
budskapet ”vi skiter i lagen” varvat med nazistiska värderingar och uttryck för dessa.
Då Z säljer nazistiska och kommunistiska budskap som historiska föremål bedriver
de ingen olaglig verksamhet. Inkassogram anser dock att budskapet på hemsidan i
dess helhet är oetiskt och väljer därmed att inte samarbeta med företaget Z.

 

Regler

Inkassogram åtar sig inte att driva inkassouppdrag för företag som tillhandahåller
varor och tjänster som kan anses vara:

 1. Diskriminerande
 2. Stötande
 3. Antyda lagbrott
 4. Utgöra hets mot folkgrupp
 5. Brottsprovocerade
 6. Utgöra angrepp mot enskild person
 7. Avsedda för djurplågeri
 8. Vara av förvirrande natur för konsumenten
 9. Omfatta erotisk film av kränkande eller förnedrande natur
 10. Konstruerade för eller säljs i sammanhang med våld mot människor och djur
  eller är av kränkande karaktär
 11. Vara tortyrredskap
 12. Vara av omoralisk eller oetisk karaktär
 13. Förknippade med eller gränsande till olagliga preparat
 14. Tobak förvärvat via internet
 15. Avse så kallade Time Sharing-tjänster
 16. Tillhandahålla receptbelagda läkemedel där säljaren saknar tillstånd enligt lag
 17. Tillhandahålla sexdating tjänster
 18. Omfatta spel, vadslagning, lotteri, casinotjänster där säljaren saknar tillstånd
  enligt lag
 19. Tillhandahålla anonymitetstjänster
 20. Utgöra betalning i form av virtuell valuta eller handel därav.

 

Ej önskvärda samarbetspartners

Inkassogram samarbetar inte med, eller åtar sig inkassouppdrag för, företag som:

 1. Presenterar texter eller framför budskap på hemsidan som kan anses utgöra
  något av ovan nämnda punkter eller som på annat sätt marknadsför bolag,
  varor eller tjänster som omfattas
 2. Ej följer konsumentskyddslagar och bestämmelser om returer, reklamationer
  m.m. Har upprepade anmälningar hos ARN i en omfattning som klart står ut
  från branschkollegor
 3. Innehar Internetsida/or vars helhetsintryck kan uppfattas vara av oetisk
  karaktär
 4. Medvetet vilseleder konsumenten avseende villkor gällande köp av varor och
  tjänster
 5. Bedriver sälj eller marknadsföringsmetoder som kan anses vara oetiska t.ex.
  ”pyramidspel”
 6. Försäljer finansiella tjänster som vänder sig till i huvudsak unga personer med
  låg eller ingen kreditvärdighet
 7. Förskönar eller uppenbart uppmuntrar till våld, brott eller djurplågeri.

 

Uppsägning och reprimand

De användare av Inkassograms tjänster, vilka Inkassogram anser använder tjänsten i
strid med de etiska reglerna, skall i första hand sägas upp som kunder och eventuella
pågående uppdrag skall avslutas. Inkassogram kan i undantagsfall bevilja
användaren en chans till rättelse. Rutiner vid uppsägning följer av Inkassograms
allmänna villkor.
 
 

Nya användare av Inkassograms tjänster

Inkassogram tillämpar en strikt säkerhetsrutin med kontrollfunktioner för att
säkerställa att tjänsterna inte används för otillbörliga ändamål, i brottsligt syfte, eller
på annat sätt som strider mot Inkassograms vid var tid gällande allmänna villkor,
tillämpbara avtal, etiska regler eller relevant lagstiftning.
 

Inkassogram har utvecklat ett internt kontrollsystem som alla kunder löpande prövas
mot innan tillgång beviljas till tjänsterna. Kontrollsystemet bygger på ett antal
framtagna kriterier som varje kund vid var tid ska uppfylla. Dessa kriterier innefattar
bl.a. att djupgående information om kunden inhämtas från Inkassograms
informationspartners.
 

Riktlinjerna för Inkassograms kundbedömning, enligt kontrollsystemet, framgår av
Inkassograms vid var tid gällande kundbedömningskriterier.
 

Beslut om undantag från denna riktlinje tas av Wayas ledningsgrupp.

 

Uppdatering och fastställande

Dessa etiska regler skall löpande hållas uppdaterad med hänsyn till ändrade lagar,
regler samt förhållanden på marknaden och vår omvärld.

Ansvaret att uppdatera åligger Wayas VD.

Senast ändrad: 2023-03-28