Etiska regler

Inkassogram, som inkassoföretag och tillhandahållare av inkassotjänster, har ett ansvar mot såväl borgenären/uppdragsgivaren som mot gäldenären, det vill säga den som skall betala en skuld. Inkassogram ställer därför som ovillkorligt krav att den eller de användare som är anslutna till tjänsterna delar Inkassograms syn på etiska och moraliska frågor. Vad som anses vara oetiskt eller omoraliskt är delvis subjektivt och beror på vem som tillfrågas och hur frågan ställs.

Inledning

En förutsättning för att bedriva inkassoverksamhet är en väl utvecklad kontrollfunktion som säkerställer att de ärenden som handläggs är korrekta – det vill säga att de utgörs av korrekta krav som är obetalda och förfallna till betalning och att de inte är bestridna eller föremål för tvist.

Inkassograms målsättning är att aktivt bidra till en snabbare och säkrare inkassoverksamhet med bibehållna goda relationer mellan borgenär och gäldenär. Genom att Inkassogram som en stor aktör har detta som ambition och målsättning, vill företaget utveckla inkassomarknaden på ett positivt sätt.

I den händelse att användare som är ansluten till Inkassograms tjänster agerar oetiskt eller utnyttjar tjänsten för varor eller tjänster som på annat sätt är oetiska eller omoraliska, kommer allmänhetens förtroende för både användaren av tjänsten och Inkassogram skadas.

För att minimera denna risk har Inkassogram fastställt följande riktlinjer som gäller för alla anslutna användare av Inkassograms tjänster och Inkassograms partners och återförsäljare.

 

Bakgrund och syfte

I syfte att aktivt motverka badwill och samtidigt möta skilda krav och förväntningar från marknaden relaterade till Inkassograms tjänster skall Inkassogram genom kontrollfunktioner omedelbart kunna särskilja på vad som är ”rätt och fel” och klargöra detta för de anslutna kunder och användare av inkassograms tjänster.

Inkassogram ställer som ovillkorligt krav att den/de användare som är anslutna till Inkassograms tjänster delar Inkassograms syn på etiska och moraliska frågor. Vad som anses vara oetiskt eller omoraliskt är delvis subjektivt och beror på vem som tillfrågas och hur frågan ställs.

Även om den vara eller tjänst som kravet avser är laglig, kan den uppfattas som oetisk eller omoralisk. Genom dessa riktlinjer, tillsammans med Inkassograms allmänna villkor, har företaget möjligheten att neka samarbete och därigenom förhindra att tjänsterna används på ett sätt som står i strid med Inkassograms värderingar, allmänna villkor och etiska regler. Inkassograms målsättning är att de etiska reglerna skall bidra till att begränsa oseriösa verksamheters möjlighet att driva inkorrekta inkassoärenden och, i förlängningen, avsevärt försvåra deras verksamhet.

 

Exempel

Nedan ges exempel på företag som Inkassogram valt att inte samarbeta med då Inkassogram anser att deras verksamhet är av oetisk karaktär.

Oetiska varor

Företaget X säljer pipor och andra varor som förknippas med användning av narkotika. Även namnen på produkterna antyder att produkterna bäst lämpar sig för användning av olagliga substanser. Trots att varorna inte är olagliga att sälja anser Inkassogram att det är omoraliskt att samarbeta med företaget X.

Oetiska tjänster

Företaget Y erbjuder snabba finansiella tjänster, så kallade “sms-lån”. Marknaden för denna typ av ”sms-lån” har på kort tid fått fäste i Sverige och allt fler unga sätter sig i svåra skuldfällor mot höga räntor. Inkassogram anser att denna typ av lån, utan kreditprövning riktad mot en ung, svag målgrupp, är direkt oetisk. Därmed avstår Inkassogram från samarbete med företaget Y.

Oetisk hemsida

Företaget Z påstår sig sälja historiska föremål. Bland deras produkter kan man finna kommunistiska flaggor från forna Sovjet, utgåvor av Mein Kampf, Uniformer och knivar med hakkors-symboler, ”vitmaktmusik” mm. På företagets hemsida finns budskapet ”vi skiter i lagen” varvat med nazistiska värderingar och uttryck för dessa. Då Z säljer nazistiska och kommunistiska budskap som historiska föremål bedriver de ingen olaglig verksamhet. Inkassogram anser dock att budskapet på hemsidan i dess helhet är oetiskt och väljer därmed att inte samarbeta med företaget Z.

 

Regler

Inkassogram åtar sig inte att driva inkassouppdrag för företag som tillhandahåller varor och tjänster som kan anses vara:

 1. Diskriminerande
 2. Stötande
 3. Antyda lagbrott
 4. Utgör hets mot folkgrupp
 5. Brottsprovocerade
 6. Angrepp mot enskild person
 7. Djurplågeri
 8. Av förvirrande natur för konsumenten
 9. Erotisk film som är av kränkande eller förnedrande natur
 10. Konstruerade för eller säljs i sammanhang med våld mot människor och djur eller är av kränkande karaktär.
 11. Tortyrredskap
 12. Av moralisk eller oetisk karaktär
 13. Förknippade med eller gränsande till olagliga preparat
 14. Tobak förvärvat via internet
 15. Avse så kallade Time Sharing-tjänster
 16. Receptbelagda läkemedel där säljaren saknar tillstånd enligt lag
 17. Datingtjänster (inklusive sexdating)
 18. Spel, vadslagning, lotteri, Casinotjänster där säljaren saknar tillstånd enligt lag.
 19. Tillhandahållande av anonymitetstjänster.
 20. Avser virtuell valuta.
 21. Religiös eller politisk verksamhet

 

Ej önskvärda samarbetspartners

Inkassogram samarbetar inte med, eller åtar sig inkassouppdrag för, företag som:

 1. Presenterar texter eller framför budskap på hemsidan som kan anses utgöra något av ovan nämnda punkter eller som på annat sätt uttrycker gillande av sådana budskap
 2. Ej följer konsumentskyddslagar och bestämmelser om returer, reklamationer mm
 3. Innehar Internetsida/or vars helhetsintryck kan uppfattas vara av oetisk karaktär.
 4. Medvetet vilseleder konsumenten avseende villkor gällande köp.
 5. Bedriver sälj eller marknadsföringsmetoder som kan anses vara oetiska t. Ex. ”pyramidspel”
 6. Försäljer finansiella tjänster som vänder sig till i huvudsak unga personer.
 7. Förskönar eller uppenbart uppmuntrar till våld, brott eller djurplågeri

 

Uppsägning och reprimand

Användare av Inkassograms tjänster, som Inkassogram anser använder tjänsten i strid med de etiska reglerna, skall i första hand sägas upp som kunder och eventuella pågående uppdrag avslutas. Inkassogram kan dock i undantagsfall bevilja användaren en chans till rättelse.

 

Nya användare av Inkassograms tjänster

Inkassogram tillämpar en strikt säkerhetsrutin med kontrollfunktioner för att säkerställa att tjänsterna inte används för otillbörliga ändamål, i brottsligt syfte, eller på annat sätt som strider mot Inkassograms vid var tid gällande allmänna villkor, tillämpbara avtal, de etiska reglerna eller relevant gällande lagstiftning.

Inkassogram har utvecklat ett internt kontrollsystem som alla kunder löpande prövas mot innan dessa får tillgång till tjänsterna. Kontrollsystemet bygger på ett antal framtagna kriterier som varje kund vid var tid ska uppfylla. Dessa kriterier innefattar bl.a. att djupgående information om kunden inhämtas från Inkassograms informationspartners.

Riktlinjerna för Inkassograms kundbedömning enligt kontrollsystemet framgår av Inkassograms vid var tid gällande kundbedömningskriterier.

Beslut om undantag från denna riktlinje tas av Inkassograms ledningsgrupp.

 

Uppdatering och fastställande

Dessa etiska regler skall löpande hållas uppdaterad med hänsyn till ändrade lagar, regler samt förhållanden på marknaden och vår omvärld.

Ansvaret att uppdatera åligger Inkassograms VD.

VD fastställer härmed ovanstående riktlinjer som gäller tills att den ersätts.

Verkställande direktör

 

Document owner: Compliance-ansvarig