Registrera er som partner

Som partner till Inkassogram kan ni hjälpa era kunder att få sina fakturor betalt snabbare på ett schysst sätt. Med våra partnerprogram kan ni erbjuda era kunder gratis kravhantering via affärssystem eller online, gratis kravsupport samt utbildningsmaterial (Inkassoskolan).

Här kan ni enkelt registrera er som partner och få provision på skickade uppdrag som ni gör för kunds räkning direkt på webben.


Här kan du enkelt registrera dig som en partner till Inkassogram.

Partnerföretag

Vänligen starta din BankID-app och legitimera dig.

Maxtid: 30 sek.

Processar Inkassogrammen.

0 av 0 klara.

Inkassograms Partneravtal

Innehåll

Partner registrerar för kunds räkning antingen en Betalningspåminnelse eller Inkassokrav via inkassogram.se eller via Inkassograms app. Inkassogram skickar ut en Betalningspåminnelse och sedan ett inkassokrav. Skulle kravet fortfarande inte vara betald, skickas ett brev ut till gäldenär i form av ett ”Final notice”. Brevet ger en mycket god betalningsprocent samtidigt som vi minskar mängden av Betalningsföreläggande till Kronofogden. Tjänsten är gratis för Partner´s kunder att använda. Inkassograms ersättning utgår med de lagstadgade avgifter, räntor och andra intäkter i samband med tjänstens utförande mot gäldenären. Parterna eftersträvar ett samarbete till gagn för båda.

Provision

Provision utgår till Partner enligt följande: 6 kr per utfärdad Betalningspåminnelse inkl. moms som betalas av gäldenär. Vidare utgår en ersättning om 20 kr inkl. moms per utfärdat Inkassokrav som betalas av gäldenär. Provision utbetalas ut 1 gång/kvartal till Partner. Inkassogram översänder underlag för periodens provision varefter utbetalning sker inom 10 dagar till det av Partner uppgivna inbetalningskonto med referensnummer.

Avtalets omfattning

Partner har rätt att så länge Kund eller Partner använder sig av Inkassograms tjänster erhålla ovan provision. Provisionen betalas ut som längst under 12 månader om Kund inte är kund längre hos Partner.

Information och marknadsföring

Inkassogram åtar sig att löpande informera Partner om produktutveckling, tjänster, säljaktiviteter, utbildningar, förestående prisändringar osv. Partner skall effektivt verka för att främja försäljningen och marknadsföring av Tjänsterna samt i övrigt upprätthålla en ändamålsenlig organisation för försäljning av Tjänsterna. Inkassogram kan komma att förse Partner med visst marknadsföringsmaterial. Skulle Partner själv framställa marknadsföringsmaterial avseende Tjänsterna skall detta godkännas av Inkassogram före användande.

Immateriella rättigheter

Alla immateriella rättigheter till Tjänsterna såsom upphovs-, varumärkes-, mönster- och patenträtt ägs och innehas av Inkassogram. Partner svarar för att slutkunden informeras om detta och den begränsade och i förekommande fall villkorade nyttjanderätt som denne erhåller till Tjänsterna. Skulle detta ej ske, skall Partner stå för de kostnader som uppkommer på grund av denna underlåtenhet. Partner skall underrätta Inkassogram om varje intrång eller varje misstänkt intrång i immateriell rättighet som omfattas av detta avtal så snart förhållandet kommit till Partners kännedom. Parterna skall rådgöra med varandra om hur sådant intrång skall bemötas.

Begränsat åtagande

Inkassogram är inte skyldigt att till Partner eller dess kunder utge ersättning för skada, varken direkt eller indirekt, som åsamkas Partner vare sig skadan består i utebliven inkomst eller uppkommen kostnad, t ex förlust eller påverkan på data, ersättningsskyldighet mot tredje man osv.

Sekretess

Parterna förbinder sig att inte, varken under detta avtals giltighetstid eller under två år efter avtalets upphörande, för tredje man avslöja eller på annat sätt missbruka ”konfidentiell information”, vilken part erhåller eller erhållit av den andre parten. Med "konfidentiell information" avses i denna förbindelse varje upplysning - teknisk, kommersiell eller av annan art - oavsett om upplysningen dokumenterats eller uttryckligen belagts med sekretess eller ej. Från konfidentiell information undantas dock upplysning som är allmänt känd eller som kommer till allmänhetens kännedom på annat sätt än genom brott från parts sida mot innehållet i detta avtal. Parterna åtar sig vidare att informera om sekretessåtagandet samt tillse att respektive parts anställda inte till utomstående vidarebefordrar konfidentiell information.

Avtalstid

Detta avtal gäller 12 månader från och med avtalsdatum och därefter förlängs löpande med 3 månader oaktat paragraf ”Avtalets omfattning” att kund fortfarande är kund hos partner tills någon av Parterna säger upp avtalet. Oaktat detta äger parterna även rätt att uppsäga avtalet med omedelbar verkan i följande fall, - part väsentligt åsidosätter sina förpliktelser enligt detta avtal och rättelse inte sker inom 30 dagar efter skriftlig uppmaning att vidta rättelse, - part inställer betalningarna, sätts i Likvidation, erbjuder ackord, blir föremål för utmätning, försätts i konkurs eller annan liknande omständighet inträffar som skäligen kan anses utgöra tecken på att obestånd föreligger. Då detta avtal upphört att gälla skall det i den omfattning Inkassogram bestämmer fortfarande äga tillämpning tills Partner helt infriat sina förpliktelser till Inkassogram. I samband med avtalets upphörande skall Inkassogram, så snart det kan ske, upprätta sluträkning. Inkassogram är skyldig att omedelbart betala sin skuld enligt sluträkningen.

Jag intygar att de registeruppgifter och annan information jag lämnat till Inkassogram i samband med registrering som partner är korrekta.


Ladda ner som PDF