Inkassogram E-stämning

 

Med vår e-stämningstjänst kan du snabbt, enkelt och kostnadseffektivt driva stämningsprocesser i tvistiga ärenden. Vi företräder dig hela vägen genom processen och eventuell förhandling i tingsrätt. Med våra fasta avgifter vet du på förhand vad kostnaden kan bli. Schysst va!

 

Hur fungerar det?

Inkassograms e-stämningstjänst vänder sig till dig som är befintlig kund med ett ärende där en tvist har uppstått med gäldenären eller om din kund inte medverkar i processen eller på annat vis håller sig undan. Du godkänner initialt avtal med Inkassogram för att därefter översända underlag som styrker din fordran. Efter genomgång av underlag kommer Inkassograms jurister att hantera ärendet, upprätta stämningsansökan och sedan företräda dig hela vägen i en stämningsprocess vid domstol. Nedan ser du hur flödet ser ut från det att Inkassogram tagit emot ett bestridande i ett tvistigt ärende till det att tingsrätten meddelar dom i målet.

 

 

Vad kostar det?

Inkassograms e-stämningstjänst är delvis baserad på fasta avgifter enligt nedan. Kostnader framgår vidare av särskilda villkor samt vid var tid gällande prislista.

Förenklat tvistemål

Ett förenklat tvistemål, så kallat FT-mål avser ett tvistemål där det yrkade beloppet inte överstiger ett halvt prisbasbelopp. Prisbasbeloppet för år 2023 har beräknats till 53 500 kronor. Inkassogram debiterar dig som borgenär enligt nedan. I s.k. FT-mål står parterna sina egna kostnader, vilket innebär att krav på ersättning vad gäller juristarvode enligt nedan, inte kan riktas mot motparten.

                                                                                                                            

Startavgift – 900 kr
Startavgift faktureras vid accept av stämningsprocess. Beloppet omfattar ansökningsavgift 
till tingsrätt och återfås vid vunnet mål och slutbetalning från gäldenär. 

Juristarvode – 5 900 kr
Inkassograms juristarvode för genomgång av underlag och stämningsansökan.
Beloppet faktureras efter inlämnad stämningsansökan till tingsrätten. 


pil-ner

Muntlig förberedelse och Huvudförhandling

Vid arbete efter inlämnad stämningsansökan, exempelvis kompletteringar, muntlig förberedelse och huvudförhandling tillkommer en kostnad enligt nedan.                  

                                                                            

Juristarvode – 1 890 kr/timme
Beloppet faktureras månadsvis.


Tvistemål

Ett ordinärt tvistemål, så kallat T-mål avser ett tvistemål där det yrkade beloppet överstiger ett halvt prisbasbelopp. Prisbasbeloppet för år 2023 har beräknats till 53 500 kronor. Inkassogram debiterar dig som borgenär enligt nedan. I s.k. T-mål kan krav på ersättning vad gäller juristarvode enligt nedan riktas mot motparten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Startavgift – 2 800 kr
Startavgift faktureras vid accept av stämningsprocess. Beloppet omfattar ansökningsavgift 
för stämningsansökan som återfås vid vunnet mål och slutbetalning från gäldenär. 

Juristarvode – 10 900 kr
Inkassograms juristarvode för genomgång av underlag och stämningsansökan.
Beloppet faktureras efter inlämnad stämningsansökan.


pil-ner

Muntlig förberedelse och Huvudförhandling

Vid arbete efter inlämnad stämningsansökan, exempelvis kompletteringar, muntlig förberedelse och huvudförhandling tillkommer en kostnad enligt nedan.                               

                                                                                        

Juristarvode – 1 890 kr/timme
Beloppet faktureras månadsvis och återbetalas
 vid vunnet mål och slutbetalning från gäldenär.


Tre vanliga exempel när stämning kan vara aktuell:

Exempel 1:

Kund X har köpt vara av Leverantören Y, som levererat varan. Faktura skickas men betalning inkommer inte. När Y till slut skickar inkassokrav så bestrider X och menar att varan aldrig har levererats. Vad kan Y göra?

  • Enligt god inkassosed får ytterligare steg i processen inte tas. Enda sättet att få betalt är att föra dialog med X eller att inge stämningsansökan för att hitta lösning eller få en dom på att X ska erlägga betalning.

Exempel 2:

Kund X har tagit ett lån hos bank Y. X har fått utbetalt beloppet och betalat amorteringar viss tid. När X har slutat att erlägga betalningar har Y varit tvungen att gå vidare i processen till Kronofogdemyndigheten via betalningsföreläggande. X skriver på delgivningskvittot men skriver följande i textfältet: ”Jag kan inte betala just nu”. Kronofogden skickar meddelande om att X har bestridit fordran. Vad kan Y göra?

  • Kronofogden gör ingen rättslig bedömning om bestridandet är rätt eller fel (sakligt). Y måste därför antingen själv förmå X att betala självmant genom till exempel avbetalningsplan eller inge stämningsansökan till tingsrätten för att hitta lösning eller få en dom på att X ska erlägga betalning.

Exempel 3:

Kund X har köpt en tjänst av Y. Y har utfört tjänsten och sedan fakturerat X. X betalar inte Y trots faktura och Y får inte tag på X. Genom inkassoprocess har Y till sist nödgats att driva saken till kronofogden för att få rätt att kräva ut summan som avtalats. Efter ett tag får Y information från Kronofogden om att myndigheten inte har lyckats delge X och att de därför avser att avsluta ärendet. Vad kan Y göra?

  • Kronofogden kan avbryta delgivningsförsök om dessa anses alltför kostnadskrävande eller fruktlösa. Eftersom det är svårt att få kontakt med X är det bästa tillvägagångssättet för Y att få rätt att få betalt för utförd tjänst att inge stämning emot X. Tingsrätter har nämligen en större möjlighet att nå avslut trots att X håller sig undan. Denna process resulterar ofta i så kallad tredskodom, vilket innebär att rätten fattar beslut på de handlingar som finns. Detta är vanligen mindre kostnadskrävande jämfört med regelrätt tvist.


Vill du veta mer? 

Har du frågor om vår e-stämningstjänst, kontakta oss via e-post legal@waya.se eller via telefon på 08-400 296 00.

  

SNABBARE BETALT

Inkassogram minskar antalet betaldagar med i genomsnitt 17 dagar vilket förbättrar likviditeten.

MINSKAD SUPPORT

Genom att bifoga originalfakturan på bak­sidan av kravet minskar antalet support­ärenden med 93 procent. Det betyder mindre administration, lägre kostnader och snabbare betalt.

färre till kronofogden

Med ett Final notice-brev som är en sista uppmaning till gäldenären att betala sin skuld, minskar antalet ärenden som överlämnas till Kronofogdemyndigheten med 66 procent.

Alltid öppet

Inkassogram är en onlinetjänst som automatiskt hanterar allt från utskick av påminnelse, inkassokrav och Final notice till utbetalning. Ni kan närsomhelst, dygnet runt registrera eller hantera era ärenden.