E-stämning – Särskilda villkor

Villkor E-stämningstjänst

Detta Avtal gäller gäller mellan Inkassogram (särskilt företagsnamn under Waya Finance & Technology AB), org.nr. 559012-7725, Sveavägen 9, 111 57 Stockholm, (”Inkassogram”) och Kunden. Avtalet avser av Inkassogram tillhandahållen tjänst för e-stämning innefattande upprättande av stämningsansökan baserad på Kundens stegvisa val i Inkassograms webbapplikation och av Kunden tillhandahållen dokumentation, föra Kundens talan i domstolen, förhandla och ingå förlikning samt handlägga målet vidare efter meddelad dom genom ansökan om verkställighet, kvarstad m.m. (”E-stämningstjänsten”).

Allmänt

Detta avtal utgör ett tillägg till Inkassograms Allmänna Villkor. Vid konflikt mellan avtalen ska bestämmelser i detta Avtal äga prioritet framför Inkassograms Allmänna Villkor.

För att köp ska vara bindande mellan parterna måste Kunden, utöver ingående av avtal om E-stämningstjänsten, underteckna den rättegångsfullmakt som Inkassogram tillhandahåller Kunden.

Det åligger Kunden att i alla avseende bistå Inkassogram under hela målets handläggning med efterfrågad information, dokumentation, eller annan information som inte efterfrågats men kan vara relevant i målet.

Om inte annat särskilt avtalats mellan parterna ska följande gälla. Inkassogram fakturerar Kunden löpande baserat på det arbete som utförts och de utlägg som gjorts i enlighet med rådande prislista. Kunden ska betala senast fjorton (14) dagar från fakturadatum. Vid försenad betalning tas dröjsmålsränta ut om 2,2 procent per månad (motsvarar årlig drösjmålsränta om 26,4 procent). Inkassogram har vidare rätt att vid betalningsdröjsmål påföra påminnelseavgift enligt lag.

Köp av E-stämningstjänsten

Kunden faktureras kostnader och Inkassograms arvode för E-stämningstjänsten förskottsvis i enlighet med vid var tid gällande prislista, presenterad innan Kundens bekräftelse av köpet.

Inkassogram förbehåller sig rätten att debitera Kunden för uppkomna ej förutsägbara kostnader som är direkt relaterade till Inkassograms åtagande i målet i egenskap av ombud för kärande.

Utöver löpande arvode har Inkassogram rätt till ersättning för utlägg och kostnader i samband med uppdraget, såsom bl.a. ansöknings- och registreringsavgifter samt utlägg för resor, kost och logi. Normalt betalar Inkassogram begränsade utgifter för Er räkning och debiterar dem i efterskott, men Inkassogram kan komma att be om förskott för utgifter eller komma att vidarebefordra den aktuella fakturan till Er för betalning eller låta Er stå som beställare och betalningsansvarig för exempelvis sakkunnig eller annan som behöver anlitas i ett uppdrag.

I stället för att fakturera nedlagt arbete under den aktuella tidsperioden kan Inkassogram komma att ställa ut en preliminär faktura ”á conto” för dess arvode. I sådana fall skall den slutliga fakturan för uppdraget ange totalbeloppet för Inkassograms arvode från vilket det arvode som betalats ”á conto” dras av. Kunden kommer att meddelas innan detta sker samt eventuella skäl härför.

Inkassograms arvode utgår oavsett om Kundens talan bifalles eller avslås av domstol. För det fall att kunden har rättskydd, se särskilt p. 3.

I den händelse att Inkassogram erhåller i uppdrag att för kunds räkning inleda ett stämningsförfarande och kund därefter önskar avbryta den pågående processen, äger Inkassogram rätt att debitera kund obetalda kostnader, eventuell ränta och kostnad för nedlagd tid i enlighet med vid var tid gällande timdebitering i enlighet med prislista.

Särskilt om rättskydd, arvode m.m.

För det fall att Kunden har rättskydd tillämpas arvodedebitering enligt särskild överenskommelse med Kunden med utgångspunkt utifrån villkoren i Kundens försäkring. I Inkassograms uppdrag ingår att ansöka om att få ta i anspråk rättsskyddet till klientens försäkringsbolag samt den övriga skriftväxling som är nödvändig för att detta moment i klientens försäkring skall kunna tas i anspråk.

För det fall rättsskydd inte skulle beviljas åligger det Inkassogram att upplysa klienten härom skriftligen, varvid Inkassogram äger rätt att debitera skäligt arvode för upparbetad tid.

Förtida uppsägning

Inkassogram förbehåller sig rätten att avsluta handläggningen i ett pågående mål om det framkommer omständigheter som strider mot Inkassograms vid var tid gällande etiska regler eller allmänna villkor, om Kunden inte fullgör sina åtaganden enligt avtal eller om det på annat sätt framkommer skäl som enligt Inkassograms bedömning förhindrar eller omöjliggör uppdragets utförande.

För det fall att Kunden i förtid säger upp uppdragsavtalet och/eller återkallar rättegångsfullmakt äger Inkassogram rätt att erhålla ersättning för utfört arbete och nedlagda kostnader fram till tidpunkten för mottagandet av uppsägningen.

Personuppgifter

Personuppgifter som Inkassogram vid registrering och användning av E-stämningstjänsten inhämtar och behandlar hanteras i överensstämmelse med personuppgiftslagens bestämmelser. Sådana personuppgifter kan vara namn, adress, telefonnummer, personnummer, e-postadress, inloggningsuppgifter, IP-nummer, civilstånd, bankuppgifter m.m. Inkassogram har rätt och möjlighet att kontrollera den givna informationen i tillgängliga databaser. Insamlade personuppgifter kan även komma att kompletteras med data från annat håll eller efter att Inkassogram kontaktat Kunden och bett om viss ytterligare information. Om Kunden skickar personlig korrespondens till Inkassogram, såsom e-post eller brev, eller om andra användare eller utomstående personer, skickar korrespondens till Inkassogram om Kundens aktiviteter eller meddelanden på webbplatsen, kan Inkassogram spara och behandla denna information.

Inkassogram kommer att lagra och behandla personuppgifter för att kunna tillhandahålla, administrera och kontrollera din användning av Tjänsterna samt ta ut eventuell betalning för dessa. Personuppgifterna kan även komma att användas för marknadsföringsändamål dvs att Inkassogram och/eller dess samarbetspartner skickar information som, i vissa fall, är särskilt anpassad för Kundens intressen, såsom riktad reklam, administrativa meddelanden, produkterbjudanden, och andra meddelanden såsom nyhetsbrev som tillhandahålls av Inkassogram och/eller dess samarbetspartner.

Efter att Kunden har börjat använda E-stämningstjänsten har Kunden möjlighet att själv granska och uppdatera vissa av Kundens person- och företagsuppgifter. Kunden skall omgående uppdatera sina uppgifter om dessa förändras eller är inkorrekta. Kunden har rätt att få reda på vilka personuppgifter som Inkassogram behandlar om denne och hur dessa behandlas. Kunden har rätt att ändra eller ta bort personuppgifter samt att slippa ta emot information och reklam från Inkassogram och/eller dess samarbetspartners. Begäran om rättelse eller information om vilka personuppgifter som Inkassogram behandlar skickas till kundtjanst@Inkassogram.se. Sådan begäran framställs skriftligen till Inkassogram och ska innehålla uppgifter om avsändarens namn, person- eller organisationsnummer, adress och vara undertecknad. Förfrågan märks med ”Personuppgifter”.

Ansvar

Kärande är införstådd med att inga garantier finns för att inledande av stämningsförfarande innebär ett för Kunden vinnande domslut i enlighet med ingiven stämningsansökan.

Kunden införstådd med att denne, för det fall att talan inte bifalles, kan bli skyldig att betala motpartens rättegångskostnader såvida dessa inte täcks av eventuellt rättsskyddsmoment i Kundens försäkring. I förenklade tvistemål som rör belopp understigande ett halvt prisbasbelopp är emellertid möjligheterna kraftigt begränsade för motparten att från Kunden erhålla ersättning för sina rättegångskostnader.

E-stämningstjänsten ger kunden egna valmöjligheter och Kunden står själv för gjorda val och uppladdat innehåll, samt följderna därav. Inkassogram säkerställer kvalitén i stämningsansökan och andra handlingar i tvistemålet men tar inte ansvar för rådgivning som på grund av kundens val eller tillhandahållen information blivit felaktig.

Inkassogram är aldrig, såvida bolaget inte varit grovt oaktsam, ansvarig för indirekt skada som åsamkas Kunden i anledning av E-stämningstjänsten, oavsett om skadan består i utebliven inkomst eller uppkommen kostnad, t.ex. till följd av förlust eller påverkan på data, ersättningsskyldighet mot tredje man osv.