Inkassogram E-stämning – allmänna villkor

E-stämning – allmänna villkor

Villkor E-stämningstjänst

Detta Avtal gäller mellan Inkassogram AB (publ), org.nr. 559012-7725, Sveavägen 9, 111 57 Stockholm, (”Inkassogram”). Avtalet avser av Inkassogram tillhandahållen tjänst för e-stämning innefattande upprättande av stämningsansökan baserad på Kundens stegvisa val i Inkassograms webbaplikation och av Kunden tillhandahållen dokumentation, föra Kundens talan i domstolen, förhandla och ingå förlikning samt handlägga målet vidare efter meddelad dom genom ansökan om verkställighet, kvarstad m.m. (E-stämningstjänsten”).

 

  1. Allmänt

Detta avtal utgör ett tillägg till Inkassograms Allmänna Villkor. Vid konflikt mellan avtalen ska bestämmelser i detta Avtal äga prioritet framför Inkassograms Allmänna Villkor.

För att köp ska vara bindande mellan parterna måste Kunden, utöver ingående av avtal om E-stämningstjänsten, underteckna den rättegångsfullmakt som Inkassogram tillhandahåller Kunden.

Det åligger Kunden att i alla avseende bistå Inkassogram under hela målets handläggning med efterfrågad information, dokumentation, eller annan information som inte efterfrågats men kan vara relevant i målet.

  1. Köp av E-stämningstjänsten
    Kunden faktureras kostnader och Inkassograms arvode för E-stämningstjänsten förskottsvis i enlighet med vid var tid angivet pris, presenterat innan Kundens bekräftelse av köpet.

Inkassogram förbehåller sig rätten att debitera Kunden för uppkomna ej förutsägbara kostnader som är direkt relaterade till Inkassograms åtagande i målet i egenskap av ombud för kärande.

Inkassograms arvode utgår oavsett om Kundens talan bifalles eller avslås av domstol. För det fall att kunden har rättskydd, se särskilt p. 3.

Fakturering sker med 14 dagars betalningsvillkor och skall betalas innan Inkassogram påbörjar uppdraget och inleder handläggningen i målet.

I den händelse att Inkassogram erhåller i uppdrag att för kunds räkning inleda ett stämningsförfarande och kund därefter önskar avbryta den pågående processen, äger Inkassogram rätt att debitera kund obetalda kostnader, eventuell ränta och kostnad för nedlagd tid i enlighet med vid var tid gällande timdebitering för rättshjälpstaxa (f.n. 1342 kr/timme).”

  1. Särskilt om rättskydd, arvode m.m.

För det fall att Kunden har rättskydd tillämpas arvodedebitering enligt särskild överenskommelse med Kunden med utgångspunkt utifrån villkoren i Kundens försäkring. I Inkassograms uppdrag ingår att ansöka om att få ta i anspråk rättsskyddet till klientens försäkringsbolag samt den övriga skriftväxling som är nödvändig för att detta moment i klientens försäkring skall kunna tas i anspråk.

För det fall rättsskydd inte skulle beviljas åligger det Inkassogram att upplysa klienten härom skriftligen varvid Inkassogram äger rätt att debitera skäligt arvode för upparbetad tid.

  1. Förtida uppsägning

Inkassogram förbehåller sig rätten att avsluta handläggningen i ett pågående mål om det framkommer omständigheter som strider mot Inkassograms vid var tid gällande etiska regler eller allmänna villkor, om Kunden inte fullgör sina åtaganden enligt avtal eller om det på annat sätt framkommer skäl som enligt Inkassograms bedömning förhindrar eller omöjliggör uppdragets utförande.

För det fall att Kunden i förtid säger upp uppdragsavtalet och/eller återkallar rättegångsfullmakt äger Inkassogram rätt att erhålla ersättning för utfört arbete och nedlagda kostnader fram till tidpunkten för mottagandet av uppsägningen.

  1. Personuppgifter

Personuppgifter som Inkassogram vid registrering och användning av E-stämningstjänsten inhämtar och behandlar hanteras i överensstämmelse med personuppgiftslagens bestämmelser. Sådana personuppgifter kan vara namn, adress, telefonnummer, personnummer, e-postadress, inloggningsuppgifter, IP-nummer,  civilstånd, bankuppgifter m.m. Inkassogram har rätt och möjlighet att kontrollera den givna informationen i tillgängliga databaser. Insamlade personuppgifter kan även komma att kompletteras med data från annat håll eller efter att Inkassogram kontaktat Kunden och bett om viss ytterligare information. Om Kunden skickar personlig korrespondens till Inkassogram, såsom e-post eller brev, eller om andra användare eller utomstående personer, skickar korrespondens till Inkassogram om Kundens aktiviteter eller meddelanden på webbplatsen, kan Inkassogram spara och behandla denna information.

Inkassogram kommer att lagra och behandla personuppgifter för att kunna tillhandahålla, administrera och kontrollera din användning av Tjänsterna samt ta ut eventuell betalning för dessa. Personuppgifterna kan även komma att användas för marknadsföringsändamål dvs att Inkassogram och/eller dess samarbetspartner skickar information som, i vissa fall, är särskilt anpassad för Kundens intressen, såsom riktad reklam, administrativa meddelanden, produkterbjudanden, och andra meddelanden såsom nyhetsbrev som tillhandahålls av Inkassogram och/eller dess samarbetspartner.

Efter att Kunden har börjat använda E-stämningstjänsten har Kunden möjlighet att själv granska och uppdatera vissa av Kundens person- och företagsuppgifter. Kunden skall omgående uppdatera sina uppgifter om dessa förändras eller är inkorrekta. Kunden har rätt att få reda på vilka personuppgifter som Inkassogram behandlar om denne och hur dessa behandlas. Kunden har rätt att ändra eller ta bort personuppgifter samt att slippa ta emot information och reklam från Inkassogram och/eller dess samarbetspartners. Begäran om rättelse eller information om vilka personuppgifter som Inkassogram behandlar skickas till kundtjanst@Inkassogram.se. Sådan begäran framställs skriftligen till Inkassogram och ska innehålla uppgifter om avsändarens namn, person- organisationsnummer, adress och vara undertecknad. Förfrågan märks med ”Personuppgifter”.

  1. Ansvar

Kärande är införstådd med att inga garantier finns för att inledande av stämningsförfarande innebär ett för Kunden vinnande domslut i enlighet med ingiven stämningsansökan.

Kunden införstådd med att denne, för det fall talan inte bifalles, kan bli skyldig att betala motpartens rättegångskostnader såvida dessa inte täcks av eventuellt rättsskyddsmoment i Kundens försäkring. I förenklade tvistemål som rör belopp understigande ett halvt prisbasbelopp är emellertid möjligheterna kraftigt begränsade för motparten att från Kunden erhålla ersättning för sina rättegångskostnader.

E-stämningstjänsten ger kunden egna valmöjligheter och Kunden står själv för gjorda val och och uppladdat innehåll, samt följderna därav. Inkassogram säkerställer kvalitén i stämningsansökan och andra handlingar i tvistemålet men tar inte ansvar för rådgivning som på grund av kundens val eller tillhandahållen information blivit felaktig.

Inkassogram är aldrig, såvida bolaget inte varit grovt oaktsam, ansvarig för indirekt skada som åsamkas Kunden i anledning av E-stämningstjänsten, oavsett om skadan består i utebliven inkomst eller uppkommen kostnad, t.ex. till följd av förlust eller påverkan på data, ersättningskyldighet mot tredje man osv.